Hej, imamo novu web stranicu na novoj adresi

Pogon.hr

Ova web stranica će ostati aktivna u svrhu arhive, ali više neće biti ažurirana.

ZatvoriSite menu:

pogon_newsletter

Search

Medijski prati: Kulturpunkt

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br.96/01) i članka 28. i 29. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, Upravno vijeće Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, na temelju Odluke od 12. siječnja 2017. godine, raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

Za ravnatelja/icu Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
  • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;
  • koja ima tri godine radnog iskustva u djelatnostima kulture;
  • koja pokazuje aktivno znanje jednoga svjetskog jezika;
  • koja je hrvatski državljanin;
  • koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br.125/11, 144/12, 56/15, 61/15).


Iznimno, za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja nema visoku stručnu spremu, ako se radi o istaknutom i priznatom stručnjaku na području kulture s najmanje deset godina radnog staža.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost. Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
– dokaz o stručnoj spremi;
– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
– potvrdu o znanju jednog svjetskog jezika izdanu od nadležne ustanove;
– domovnicu;
– uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
– životopis s opisom dosadašnjeg rada;
– prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.
Natječajna dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
s naznakom “Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj”
Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih. O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Upravno vijeće Pogona – Zagrebačkog centraza nezavisnu kulturu i mlade
Miljenka Buljević, predsjednica Upravnog vijeća

gopxxx xnxx xvideos xvideos2 pornhub bangx2