Site menu:

-

Search

Uvjeti korištenja

Resurse Pogona mogu koristiti svi oni koji odgovaraju ovdje opisanim uvjetima. To su oni čiji programi pripadaju ovdje definiranim područjima, koji se nalaze u ciljanim korisnicima te koji poštuju osnovne principe i vrijednosti koji su ovdje predstavljeni.

Pored ovih općih uvjeta, korištenje pojedinih resursa Pogona uključuje određene specifične uvjete. Posebni uvjeti opisani su na stranicama resursa.

Poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda. Svi programi koji se odvijaju u Pogonu trebaju se zasnivati na poštivanju ljudskih prava i građanskih sloboda. Tako će programi koji šire mržnju ili netrpeljivost na rasnoj, religijskoj, nacionalnoj, seksualnoj, rodnoj ili nekoj drugoj osnovi biti isključeni.

Dostupnost. Programi koji se odvijaju u Pogonu trebaju biti dostupni što je moguće široj populaciji, a osobito ekonomski slabijim društvenim skupinama.

Participacija i transparentnost. Pogon se zalaže i slijedi načela participacije u odlučivanju, transparentnosti procedure, pravila i procesa donošenja odluka. S obzirom na oskudnost resursa i termina koji stoje na raspolaganju, Pogon stvara model koji omogućuje vremensko i prostorno podijeljeno korištenje resursa tako da maksimalizira korist svih potencijalnih korisnika. Stoga je primarni cilj modela omogućiti da svi potencijalni korisnici imaju jednake uvjete korištenja i jednake šanse sudjelovanja i suodlučivanja prema jednakim pravilima.  Svaka organizacija koja koristi resurse Pogona, ukoliko je zaineresirana, može se uključiti u procese odlučivanja, na način da se učlani u Savez udruga Operacija grad.

Partnerstvo. Korisnike resursa Pogon vidi kao svoje partnere te će sa svakom organizacijom nastojati uspostaviti odnos koji se temelji na suradnji i međusobnom povjerenju.

Profesionalnost. Pogon se prema obavljanju svojih zadataka odnosi profesionalno i prema pravilima struke, sukladno svojim mogućnostima i stanju resursa s kojima raspolaže. Pogon od korisnika također očekuje profesionalno i odgovorno ponašanje u realizaciji programa, pri čemu se pažnja osobito obraća na poštivanje dogovora te na obavještavanje javnosti o pojedinom programu. U slučaju nepoštivanja tih principa, Programski savjet može odlučiti da se pojedinom korisniku na određeno vrijeme onemogući korištenje resursa Pogona.

Nositelji programa koji se realiziraju u Pogonu mogu biti:

 • udruge,
 • umjetničke organizacije,
 • neformalne grupe,
 • pojedinci i
 • drugi subjekti.

Profitne organizacije mogu koristiti Pogon pod istim uvjetima kao i neprofitne, isklučivo za programe koji se uklapaju u programski profil Pogona. U ostalim slučajevima, Pogon mogu koristiti samo iznimno, pod uvjetima koji se zasebno dogovaraju.

Javne ustanove mogu koristiti resurse samo iznimno (kada se radi o suradnji s nezavisnim organizacijama ili o posebnim programima) i pod uvjetima koji se zasebno dogovaraju.


Programi koji se predlažu, moraju pripadati sljedećim područjima djelovanja:

 • suvremena umjetnost i kultura;
 • obrazovni i informacijski programi važni za unapređenje kvalitete života mladih te rad s mladima;
 • obrazovni programi namijenjeni razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva u sektoru kulture i mladih.

Resurse Pogona ne može se koristiti za religijske programe i skupove u organizaciji udruga ili drugih subjekata koje su u svojoj primarnoj orijentaciji religioznog katraktera, odnosno koji promiču pojedinu religiju. Također, ne mogu ih koristiti niti političke stranke, kao ni bilo koja organizacija koja promovira određenu političku opciju ili stranku.

 

Opći kriteriji

Programski prioriteti – prema TIPU programa

U slučaju da za se za isti termin prijavi više programa, prednost će se davati s obzirom na tip programa, i to prema sljedećoj listi prioriteta:

 1. Javni programi – događanja otvorena za širu javnost (umjetnička događanja, predavanja, javne tribine i konferencije i sl.)
 2. Radionice i skupovi – programi namijenjeni manjoj, zatvorenoj grupi korisnika (radionice, simpoziji i drugi skupovi)
 3. Radno-produkcijski – probe, umjetnička istraživanja i sl.;
 4. Prezentacije – medijske konferencije i slične javne prezentacije
 5. Radni – radni sastanci organizacija, projektnih timova i sl.

Programski prioriteti – dodatni kriteriji

U slučaju da se za isti termin prijavi više programa istoga tipa, prednost će imati programi prema sljedećim kriterijima:

 • Kontinuirana ili višekratna suradnja nositelja programa s Pogonom,
 • Značaj programa za programski profil Pogona

Programski savjet je tijelo koje tumači ove odredbe te koje određuje programski profil Pogona.

Za korištenje pojedinih resursa (prostori i oprema), osnovne informacije i specifične uvjete možete pronaći na sljedećim stranicama: Velika dvorana Jedinstva, Mala dvorana Jedinstva, Konferencijska dvorana i Oprema

Termini za korištenje resursa Pogona mogu se rezervirati isključivo na način predstavljen ovdje.